CRPE - idatziak

2003ko CRPE - Landart
2004ko CRPE - Karrika
2005eko CRPE 1- Zerbitzari
2005eko CRPE 2- Arbelbide
2006ko CRPE 1- Arbelbide
2006ko CRPE 2- Zerbitzari
2007ko CRPE - Borda
2008ko CRPE - Barbier
2009ko CRPE - Luku
2010eko CRPE - Zaldua
2011ko CRPE - Goikoetxea
2012ko CRPE - Apalategi
2013ko CRPE - Dadahwat
2014ko CRPE
2015ko CRPE Astiz
2016ko CRPE - Epaltza
2017ko CRPE
2018ko CRPE - Landart
2020ko CRPE
2021eko CRPE
2022ko CRPE