06_Aroa

Titulua
Entzungaia
B1 jarduera: Aro iragarpena ulertzen dut
Ikus A21 liburukiaren 80. orrialdea
Aro iragarpena
B3 jarduera: Galderei erantzuten diet
Ikus A21 liburukiaren 81. orrialdea
Galderei erantzuten diet

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
© AEK, 2019 ©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2019.

AEK - IKAS