18_Eusko euskal moneta

Titulua
Entzungaia
C2 jarduera: Zein & non izenordain erlatiboak?
Ikus B1.1 liburukiaren 284. orrialdea
D1 jarduera: Eusko monetaren aurkezpena
Ikus B1.1 liburukiaren 285. orrialdea

Obra fonografiko hau copyrightaz gerizatua da. Baimenik gabe kopiatzea, zabaltzea edo berrekoiztea debekatua da.
©Ikas, euskal pedagogia zerbitzua, 2023.