Aguxtin erregearen kauserak

PERTSONAIAK

 • Pello
 • Bisos xaharra
 • Antton laboraria
 • Kanux anderea
 • Aguxtin erregea
 • Zodiakar
 • Zaindariak
 • Sukaldaria
 • Herriko mutila
 • Anabela
 • Maria laborarisa
 • Kanux
 • Nausi handia
 • Erregina
 • Zapartin
 • Medikua
 • Jauneria

Aguxtin erregearen kauserak

LEHEN AGERRALDIA
Lehen zatia
(Anabela, bakarrik oihanean, osto meta baten gainea. Argi zirrinta da…pena handia badü…)

Anabela: Bakarrik niz! Denetarik baztertürik. Gosea…hoztürik…Ni hazi naüan emazte gaixoa… hil berria da! Zer jan dütan? Gaüza gutti: ahürretara bat ezkür…Errekako hura edan!
Hain ahül senditzen düt ene bürüa! Otsoen eta basa kabalen mentüran… lotsatürik niz!
(Nigarrez hipaka ari da).

Bigarren zatia
(Pello heltü da eta Anabela ikusten dü)

Pello: To! Zerbait igitu da! O! panpina bat! … eta bizi dena! … txestü txarrean da!... Errazü neskatxa! zer ari zira? e! iratzar zite?... nor zira?
Anabela: Egün hon.
Pello: Deitzen niz Pello. Zer agitzen zaizü? … aitetamik ez düzüa?
Anabela: Ez, ez düt uste… dena den ez dakit…
Pello: Bena norekin bizi zinen?
Anabela: Nere Nanie honarekin; zorigaitzez hil berria da… kondatzen zeitan nola,egün batez, bere ganat bildü nündüan; heben gaindi zabiltzan batzuek abandonatü ondoan.
Pello: Geroztik ez düzü deus jan? tziauri, lagünduko zitut…tziauri, tziauri enekin… Hor gainti, zerbait atzamanen dügü zure pixkortzeko… Errazü…nola düzü izena?
Anabela: Anabela.
Pello: Ontsa arren, Anabela!

Hirugarren zatia
(Pello eta Anabelak ikusten düe Bisos xaharra egür biltzen ari)

Pello: Egün hon etxeko anderea!
Bisos: Agur, agur!
Pello: Lagüntza behar ote düzüa egürren biltzeko?
Bisos: Zü, zerbaiten mentüran zira!
Pello: Bai, hori bera. Abarrak biltzen badeitzüt, ezne txorta bat ogiarekin, ukeiten ahal nüke, ene arreba ttipiarentako?
Bisos: Zure arreba da hori?
Pello: Bai…bai eta ez.
Bisos: A !a ! Ez nüan beste beldurrik ! halako zerbait badü zure ixtorioak…ez düt züen artean südürra sartü nahi! (makila altxatüz) Zoazte! Joan hürrün hebentik! Haur tzar kiskilak, herratüak, ohoinak!... Bestenaz hanbat gaixto!
Pello: Tziauri Anabela! Goazen!

Laugarren zatia
(Laborarisa: purra, purra…)

Pello: To, laborari etxe bat… ea, xantza haboro ükanen dügünez… Oiloen bazkatzen ari da, etxeko anderea.
Maria : Purra, purra, purra…Egün hon haur eijerrak, zer nahi zin zünüen ?
Pello : Egün hon etxeko anderea ! Bazenükea ezne txorta bat, ogi buxi batekin, nere arreba ttipiarentzat?
Maria: O! Gaixo haurrak!Tzirauste; aintzina!
Antton: ( Bürüa agertzen dü selaurüko atean). Zer gertatzen da orano?
Mariz: Deus ere, deus ere, ez gütaz axola?
Antton: Bai, bai, beti bezala!... ( Kanuxi mintzatüz). Gure gaixo alaba hilez geroz, gure andreak, bortaintzinean igaraiten diren haur guzieri eman lezake jaterat!... Kasü egin behar da!... Batzü untsa baliatu dira, sakelen betatzeko!
Kanux: Too!... Hori üsü gertatzen zauzü?
Antton: Ene ustez bai soberaxko!... Banoa ikusterat hüilantik zer gertatzen den. (Elkitzen da).
Kanux ( bakarrik dago): Zer xingar azpia! Untsa litaike hori ene etxean. Jinen niz bila gaü ülünean…
[(Haurrak aserik ateratzen dira)
Pello: Eskerrik hanitx etxeko anderea, zinez bihotz hona düzü!... Gure bidea segitüko dügü orain…
Maria: Bena ülüna da. Nun lo eginen düzüe?
Pello: ( düdatuz) Egia erran ez dakigü.
Maria: Beraz, zentako ez düzüe gure selauruan etzan nahi, belarrean ?
Pello: Bai eskerrik hanitx.
Anabela: ( Anttoni) Milesker nausia.
Maria: ( haurraren bürüa bailakatüz) Zoin maitagarria den!...... Gaü hon haurrak!

Bostgarren zatia

(Gaüa da: haurrak zurrunkan lo dira, selauruan. Ixilka Kanux sartzen da, mozten dü nabelarekin han dagon xingar azpi eijer bat eta ihes egiten dü).

Seigarren zatia

(Goiza da. Laboraria heltü da ta xingarrak kundatzen ditü)

Antton : Zer mila sorgin ! Hori soberaxko da !... Batto falta da!!! Haur zirtzil tzarrak!!! Nunbait gorderik dükete eta orain…alegia lo!!
(Iharrausten dütü)
Pello: ( erdi lo) Zer da nausia?
Antton: A! Hori dea! Eginzak alegia orain!
Pello: Zer?
Antton: A! Zer den? Xingar azpi bat falta diat! Haur tzar koxkorrak!... Ez dakizüela nun den?
Pello: Ez, ez jauna. Ez niz hebentik igitu!
Antton: Xingarraren gordetzeko ere ez?
Pello: Ala fe nausia!
Antton: Eta … ez dük deus entzün ?
Pello: Ez, ez !
Antton: Ez dük deus entzün, eta…Zihaurek zinden selauruan ! ( Anabela iratzartzen da). Eta zük, minddulin, zer diozü ?
Anabela: ( nigarrez) Ez, ez nausia. Gaü güzian lo egin düt !
Antton: ( Biak hartzen ditü eta inharrosten). A! Bero beroa nintzen… Untsa jan düt… Eta hola naüzüe eskertzen? Zoazte! Kanporat! Ohoinak! Esker gabeak!
Maria: ( Oihuak entzün dütü). Zer da? Zer dira oihü horik?
Antton: Zuk artatü dütüzün haurño horiek…xori honak dira! Xingar bat ebatsi deiküe!... Zure ogena da!... Zurea !... Azkenean noiz aldatüko zira ? ( Bi haurrer) Eta züek, zoazte bixtatik. Eta ez gehiago hunara hüilant, haur tzar zikinak !!
(Haurrak hürrüntzen dira, aldiz Mariak, esküak zelürat altxatzen dütü).
(Bi haurrak bakarrik dira, Anabela nigarrez ari da).
Pello: Zer izigarrikeria ! Nola eraküts hogengabeak girela ?
Anabela: (Nigarrez) Zoin goxoa zen emazte hau! Nik nahiko nükeen harekin egon… Nere ama zatekean !
Pello: Ohoina behar dügü atzaman. Bainan nola? Beraz… badakigü ez dügüla deusik egin! ( Pentsaketa ari da)… Atzo nor zen etxe huntan?
Anabela: Oiloak, ahateak, antzerak…
Pello: Bai, bixtan dena, tturrutta!!! Utz nezazü gogoeten egitera.
Anabela : O ! Zer lüma xori eijerra ! Eta beste bat ! Eta oraino… beste bat !
Pello : Eküra txostakatzetik… Ez dakizü xintxi egoiten !
Anabela : Azau eijer bat eginen düt lüma hori güziekin eta eskainiko etxeko andereari… so egizü… bide güzia ihaurri da…
Pello : Bai ihaurri da… lümaz… ba, hori bera…Kanux da ! Segür niz !
Anabela : Kanux ?
Pello : Bai ! Lümakaria… orit zite. Selauruan zen atzo ! Horren lana ditaike…Haatik, ez da ohartü bere zakü handia zilo züala… Herexak segi ditzagün.
Anabela : ( txalo eginez) “Petit Poucet” bezala! Zoin irringarri den!
Pello: Goazen denbora galdü gabe. (oihanean badoatzi).

Zazpigarren zatia
(Kanuxen etxolan, oihanean)

Kanux: ( sartzean bere emazteari) Hori zü, xingar bat!
Kanux andrea: Zer Xantza! Nun atzaman düzü hori?
Kanux: Etxeko nausiak eskaini deit bere antzarak lümatü sari.
Kanux andrea: Orduan zoaza egürketa. Anartean, arrautze muleta xingarrarekin prestatzen deizüt. ( Kanux ateratzen da, bi haurrak sartzen dira).
Pello: Heltü gira…
Anabela: Hunarat heldu gira lumen gatik.
Kanux andrea: Zer dio horrek?
Anabela: “Petit Poucet” bezala egin dügü eta… lümak segituz… Etorri gira ebatsi xingarraraino…
Kanux andrea: Ebatsi xingarra! Zer diozü ?
Pello : Egia… Zuk deus ez dakizü ! Hara : haizatuak izan gira laborari etxetik ; baizik eta, xingar bat ebatsi günüala eta…( düdatzen dü)
Kanux andrea: Eta Kanuxek egin dü joko hori ?
Pello: Bai bakarra zen selauruan!
Kanux andrea: (Pentsaketan) Ai urdea! Haurren gain ezartea!... Barkatüko dütüt beste güziak bena hori ez!! Hori ez!!!... Utz zazüe hori ene gain eta orain zoazte… Bera berriz etorri aintzin… Hobe züentako !

Zortzigarren zatia

Kanux: ( sartzean) Hori zü zure egürra !
Kanux andrea : Pausa hor !
Kanux: ( Esküak torratuz) Arrautze muleta hura jaten dügüa ?
Kanux andrea: Heltü da ( zerbitzatzen dü)
Kanux: Bena ez diozü xingarrik ezarri ? Badakizü, arrautzea bakarrik ez zaitala gustatzen !!!
Kanux andrea: Eta nik xingar ebatsia ez zaitala gustatzen !!!!
Kanux: ( düdatuz) Xingar ebatsia ! Zer diozü ?
Kanux andrea: Diot xingar hori ebatsi düzüla eta haurren gain ezarri !
Kanux: Zer dakizü ?
Kanux andrea: Gaüza hanitx jakiten dütüt… Ixil !!
Kanux: ( makila bat hartzen dü) Ixil !
Kanux andrea: ( zartagina altxatüz) Zartagina honekin emaiten deizüt!
(Joka ari dira eta Kanux ihes joaiten da.)
Kanux: Berdin zait, ordaina ukanen düzü !
Kanux andrea: ( Bakarrik da) Nola eginen düt xingar horren ützültzeko, Kanux hogendün ekarri gabe ? ( Pentsaketetan)… A badakit ! (Ateratzen da).

Bederatzügarren zatia

( Laborari etxean)

Maria : Egün hon Kanux andrea, aspaldikoa !
Kanux andrea: Nere zokotik elki niz…Xingar hau zure etxeko bidean atzamanik ( zakutik ateratzen dü eta xahatzen). Egia erran, pixka bat zikindurik da. Hain segur, zakür batek herrestan ekarri duke…
Maria: Erakuts ezazü ( untsa so egiten dü) … Bai gurea da… Horra seinalea!... Zakür batek erraiten deitazüa ?
Kanux andrea: Bai,bai … zer uste düzü dela ?
Maria : Hola izanez, dena xüxendü beharko dügü !
Kanux andrea: Hobe… hola ! Banoa… Kanux saldaren beha baitago…
Maria: Ez adiorik eta … Eskerrik hanitx berriz ere!

Hamargarren zatia

Maria: Antton! Tziauri otoi minuta bat.
Antton: Horra nüzü! Horra nüzü!
Maria: Xingar hau ezagützen düzü?
Antton : ( so egiten dü) … Bena ebatsi deiküen xingarra da !... Nork ekarri deizü?
Maria: Kanux andreak… Ikusten düzü ez duela haurrek ebatsi, bena zakür batek duala eraman… So egizü: herexa horik! Hori ez zen agitüko xehela zerratü bazünü behar zen bezala.
Antton: Ez düt xehela hetsi, nik? Ikusi nauzüa xehela idekirik üzten? … Haur tzar horiek, bai, utzi düe xehela zabal zabala etzaterakoan.
Maria: Ez dira beraz ohoinak?
Antton : Ez… Zakür bat balin bada… Bena halere heien gatik da zakürra sartü selauruan!
Maria: Zer dakizü ? Hogendün ezarten dütüzü laster, frogarik gabe !!
Antton: Bena… Badakit zer diotan!!
Maria: Aizatü ditüzü! Gaixo haurrak!... Nun dira orain?... Haurño horik berriz atzaman behar dütüzü, berehala!
Antton: Lasai emaztekia! Ez da Lehen aldia, haurrek gaüzak ebasten deizküela!
Maria: Ez nekatto horrrek!... O! Nola ez zen nigarrez ari? ( apalik) Orit zite, ber adina ükanen züan gureak.
Antton: (triste) Parka ! Bai gaizki egin düt!
Maria: Atzaman behar dütügü!... Bena… Nola egin?
Antton: Badakit! Herriko Pestan! Han kausituko dütügü… Goazen…
Maria: (motto bat hartzen dü) Jainkoak entzün zaitzala!
[ Ateratzen dira]

BIGARREN AGERRALDIA

[ Herriko mutilak jente guzieri]

Herriko mutila: Herriko bestakari, zakü lasterkada bat antolaturik dateke, Aguxtin erregea jaunaren aintzinean. Lehen saria: bost kiloko zakü bat, kauserez beterik . Eta ez nola nahikoak: erregearen sükalteetan eginikakoak. Izenak eman beharko dira Nausi Handiari.
1) Hum kauserak izigarri maite ditüt! Biek egiten dügü ?
2) Bai ados !
3) Guk ere egiten dügü ?
4) Zertako ez ? Aise irabaziko dügüa !
2) Ez, ez ; guk dügü irabaziko !
Nausi handia : IXIL !
Zuk : Nola düzü izena ? ( idazten dü)
Eta zuk?
Zuek? ( izenak idazten ditü)
Besterik bada?
Pello: Gük ere, egiten dügü?
Anabela: Zentako ez? Ez dügü ogirik… Kauserak ükanen dütügü.
[ Pello eta Anabela hüilantzen dira]
Nausi handia : Zük, zer düzü izena ?
Pello: Pello!
Nausi handia: Eta zük ?
Anabela : Anabela !
Herriko mutila : Lehen heltzen denak irabazten dü.
[ Herriko mutilak marra bat lürrean egiten dü…Gero kontatzen dü]
Herriko mutila: Bat-bi-hiru-hop!

Bigarren zatia

[ Lasterketa zaküekin, 3 bikote]
Nausi handia: Pello eta Anabela irabazle dira.( Nausi handiaren aintzinerat hüilantzen dira.) Zakü lasterketa hortan irabazle zidee. Goazen orain, Aguxtin erregearen aintzinerat ; berak lehen saria emanen deizüe. Erregea !

Hirugarren zatia

[ Aguxtin erregea- Erregina-Jauneria]

Aguxtin : Goresmenak haur ederrak. Nola düzüe izena?
Pello: Ni Pello niz eta hori Anabela, ene arreba ttipia.

Aguxtin : Hola beraz, irabazleak zidee. Irabazi düzüe bost kilo kausera ( ezpainak milikatüz) ezti goxoarekin eginik, humm! Urrin ezti goxoz beterik, hum, arraultze freskoz eta sükrez hantüak, hum, xigortüak, oo, oo !
Nausi handia : Errege jauna ! Ordüa dügü lehen sariaren eskaintzeko ! ( kausera zaküa ekarriz)
Aguxtin: Bost kilo kausera eman? Nik, bat ezin ükenez? ( Otoizka) Baño! Otoi! Ttipi bat, ttipi, ttipi bat!
Erregina: ( Bortizki) Aguxtin!
Aguxtin: ( Duda aldatüz) Bai maitea, untsa, untsa. ( Kausera baten hartzera entseatzen da, eta sakelan gordatzera)
Erregina: Aguxtin! Otoi!
Nausi handia: Errege jauna!
Aguxtin: Haur maiteak ( hasperen batekin) haur maiteak, horra bost kilo kausera.
Anabela: Errege jauna! Bizpalau eskaintzen ahal ote deitzüt?
Aguxtin: Bai gogotik. Eskerrik hanitx. ( Esküa zaküan sartzen dü)
Erregina: Aguxtin! Nahikünte buxi bat!
Nausi handia: Errege jauna!
Aguxtin : ( hasperen batekin) Untsa, untsa, amor eman dezagün.( Gora) Tzirauste haurrak! ( Ixilka) Gaur tzirauste ene ikusterat, jauregilat.( Eraztün bat emaiten dü Pellori). Horrekin sartzen ahal zirate! ( Aguxtin elkitzen da, erreginarekin eta jauneriarekin) Goazen ene Erregina maitea! Goazen!

Laugarren zatia

Anabela: Errazü Pello: Zentako erregeak nahi züan kausera bat hartü, ta sakelan ezarri? Eta zentako ez zütian hartü nahi, nik eskainietarik?
Pello: Zentako?... Bada zerbait entelegatzen ez dütana! Goazen halere jauregilat, erregeak galtatü bezala. Zerbait ikasiko dügü mentüraz. ( Elkitzen dira).

MUSIKA. HETSI.

HIRUGARREN AGERRALDIA

Lehen zatia

[ Oihanpe batean, Bisos xaharraren etxola aintzinean]
Pello: To ! Alkargüne hau : hemen günüan alkar kausitü. Oroitzen zira?
Anabela: Bai! Eta etxola hura, norena da?
Pello : Bisos xaharrarena izan behar dü…To ! Horra Kanux! Zertarat heldü da?...Ez gütü ikusi behar! Gorde gitean!
( Haurrak gordetzen dira)

Bigarren zatia

Zodiakar: ( Kanuxi eta Bisosi) Beraz entelegatü düzüe? Bihar da egün haundia!
Bisos: Zertako bihar?
Zodiakar: Bestako azken egüna da, dantzaldiaren egüna!
Kanux: Eta beraz?
Zodiakar: Nehor ez beita ohartuko ene txistuari!
Kanux: Zer aire joko düzü?
Zodiakar : (irriz) Behar dena ! ( txistua joiten dü)
Bisos : ( maltzurki) Ez da batere gaizki !
Zodiakar : Eta zü, Bisos, ekarriko deitazüa behar dena ?
Bisos : Bena, zure hitza etxekiko ote düzüa?
Kanux: Ze hitz?
Bisos : Enekin ezkontzea, pozua ekarri sari…Horrela erregina izanen nüzü !
Kanux : (erri karkazaz ) Erregina bazira … Arxapezpiku izanen nüzü !
Bisos: Zentako ez ?
Zodiakar: Aski kalapita hori!... Ordü da jakin dezazüen ene bizia…Duala hogei bat urte, haurrik ez ükenez, Aguxtin erregeak ondoko egin nündüan eta hartü semetzat.
Kanux : Nolaz zü ?
Zodiakar : Nik banakian eta, nik bakarrik, arrautzea, sükrea eta irina behar bezala nahasten ! Nehork ez zakian, nik bezala, kauseren pasta egiten !
Bisos : Beraz, sükalteetan zinen?
Zodiakar: Bai eta beraz…Erregearen sükalteetan lan egiten nüan. Han nüan nere bürüa ezagutarazi.
Bisos: Zentako aizatü züntüan?
Zodiakar: Astokeria bat egin ondoan, lagün batzuek nündüen salatü!! Geroztik mendekatü nahian nüzü eta… Errege alki hori bildü behar düt zerbait gisaz.
Kanux eta Bisos: Lagündüko zütügü.
Zodiakar: Beraz ikus dezagün nola adelatü: nik txistua joko dütalarik, jauregiko atea idekia izanen da.
Kanux: Ordüan jauregian sartzen niz eta pozua husten, erregearen godaletan.
Zodiakar: Ongi. Orai, goazen bakotxa gure alde, nehork ikusi gabe. ( Potta emaiten dü Bisosen esküaren gainean). Iküs artino ene Erregina! (Irriz badoa).
Kanux: Banoa antzeren lümatzera!
Bisos: Eta ni, egür biltzera!
[ Bakotxa bere alde, badoatzi]

Hirugarren zatia

[ Pello eta Anabela agertzen dira]
Pello : Goazen erregearen iküstera !... Ez zaude…Hüts dezagün butilla ta hurez bete!
Anabela : Banoa ! ( Butilla hüsten dü, ta errekako hürez betatzen).
Pello : Orai goazen jauregirat. Badügü nün zer kunda erregeari!
Anabela: Nola sartüko gira?
Pello: ( Erregeak eman eraztuna txerkatzen dü…) Honen erakustea aski dükegü!

LAUGARREN AGERRALDIA

Lehen zatia

[ Pello eta Anabela jauregiaren aintzinean]

Zaindaria : Geldi ! Ezin da sartü !
Pello : ( Eraztuna txerkatzen dü) Hori zü.
Zaindaria : Ongi ! « kausera » !
Pello : Zer diozü ?
Zaindaria : Hitz horrek dü atea idekitzen . Ongi. “ Kausera”! ( Atea idekitzen da ta, Pello eta Anabela jauregian sartzen dira; esker, eskuin so egiten düe).
Zapartin : To ! haur batzü ! Ez dütügü üsü ikusten heben gainti! Egün hon haurrak!
Anabela: Agur jauna!
Zapartin: Zapartin da ene izena!
Anabela: Agur Zapartin !
Zapartin: Agur neska pollita! (Pellori) Zertara horra zidee?
Pello: Erregearen ikustera.
Zapartin: Estakürü hon bat behar da.
Pello: Erregea pozuatürik nahi düe ta haren alkia hartü!
Anabela: Bena ez dükee ahal, hüra sakatü dügü butillan!
Zapartin: Nork? Ez düt entelegatzen!
Pello: Zodiakar: erregearen seme-orde ohiak!
Zapartin: Beraz zotüka gitean: azpi jokü hori zankoz gora ezarriko dügü!

Bigarren zatia

Nausi handia: Erregea!
Erregearen Medikua!
Medikua: Errege jauna: ez düt gehiago kauseraminik kausitzen zure odol urdinean!... Sendatürik zira!!!
Erregea: Sendatürik! Sendatürik! Entzün düzüe: sendatürik niz! Aupa!
Erregina: Aguxtin! Ze manerak!
Nausi handia: Errege jauna!
Erregea: Beraz! Nahi dütüdan kausera guziak jaten ahalko dütüket?
Medikua: Erregea! Untsa jan eta geldi!
Erregea: Nere sükaltaria iküsi nahi düt.
Nausi handia eta Zaindaria: Erregearen sükaltaria!
Erregea : Adixkide hona : zoaza sükaltealat eta laster, kauserak egizkitzü eztiarekin, kanelarekin, xokoletarekin, iranjarekin, sagarrarekin, aingeru belarrarekin…
Erregina : Aguxtin, otoi !
Erregea : Zer da ! Aguxtin ! Aguxtin !
Sükaltaria: Jaun erregea! Zure honetan zen! Kausera baker batekin hilen zinen!
Erregea: Orai sendatürik niz!
Sükaltaria: Errege jauna! Haidürü egon behar dükezü! Pasta egiteko gaüzak falta dütüt!
Erregea: Beha egon; beti beha egon behar da!...Ze pena! To!horra ene salbatzaileak! Bota kausera!!
Anabela: Bena, adesara, ez züntüan nahi!
Nausi handia : Eri zen, kauseramina bazüan !
Erregea : Orai, sendatürik nüzü !
Medikua : Bai sendatüa da !
Anabela : Hori zü ! Gogotik eskaintzen deitzüt !
Zapartin : Errazü Aguxtin : kauserek ez dütüe egarria emaiten ?
Erregea : Arrazu düzü Zapartin : ekarrazü nere godaleta !
Zapartin: Horra zure zerbitzari berria.
Erregea: Bena Kanux da hori! Jauregian lan egiten düzü?
Kanux: Bai…zeren…
Erregea: Hebentik goiti, txestazale handia zirateke. Beraz txesta ezazü!
Kanux: Errege jauna!
Erregea: Txesta ezazü!
Kanux: Errege jauna otoi! Jinik nintzan zure pozoinatzera bena… Azken mementoan, antzerekin baliatzen dütan zirota bat ezarri deizüt!...
Erregea: HA!HA!HA! Antzera batentako hartzen naü! Txüti Kanux! Txüti otoi ! Azpi joko horren berri banakian, bi haurño horier esker.
Kanux: Eiherako haurrak!
Kanux anderea: Errege jauna, otoi barka Kanuxi: ez da gizon gaixtoa!
Erregea: Nor da hau?
Zapartin: Kanux anderea.
Erregea: Txüti zite emaztea. Zure senarrak aitortü dü. Parkatzen diot !
Nausi jauna : Errege jauna : eiherako nausiek iküsi nahi zütüe.
Maria : Otoi, otoi, errege jauna, lagün gitzazü gure alabatxoaren atzamaiten !
Erregina : Züen alaba, nola galdü düzüe ?
Maria : Ebatsirik izan zaikü duala bost urte. Orai zazpi zütükean !
Antton : Besoan bazüan marrazki bat: margarita lili bat, eihera baten gainean.
Erregea: Zentako?
Maria: Gure alabak Margaita izena züan…
Antton: …ta Eiheralde da güre deitura!
Pello : Beha ezazüe : marrazkia badü !
Maria: Ene alabatxoa! Bihotzak hunara ekarria nüntüan!!!
Erregea: Hauxe da ixtorio eijerra! Bena ederragoa izaiteko, nahi dütüt haur horik jauregian hazi ta altxatü.
DENEK : Kauseren egiten ikasiko düe!

URRENTZEA

Aguxtin erregaren kauserak