Lexiko orokorra

9301 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
aitzindarien espiritu esprit pionnier (bidegile) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bokale estuaire (estuario) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
solairu étage (estaia) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
maila étage (végétation) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
mailakatu étager Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu zibil Etat civil Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu komunista Etat communiste Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
salbuespen egoera état d’exception Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu federal État fédéral Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu islamiko Etat islamique Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu etnianitza; Estatu multietniko État multiethnique Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu nazioanitza; Estatu multinazionala État multinational Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
probidentzi Estatu État providence (Estatu hornitzaile) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu totalitario État totalitaire Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu basailu État vassal Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu-nazio État-nation Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu Generalak États Généraux (Estatu Orokorrak) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Estatu probintzialak États provinciaux Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eremu étendue (zabalera; hedadura) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
etnia ethnie (leinu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
etiketa étiquette Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
atzerritar étranger (kanpotar) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
atzerri étranger (pays) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
estribera étrier Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Etruriar Etrusque Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Euklides Euclide Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Eufrates Euphrate Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Euripides Euripide Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
euroeskualde euro-région Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Ebanjelioak Evangiles Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
lurrunketa évaporation Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
gertakari; gertaera événement Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
bilakaera évolution Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
komertzio soberakin excédent commercial (merkatal balantzaren gainerako) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
salbuespen exception Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
eskumiku excommunication Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
atzerri exil (lieu) (erbeste) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
erbesteratze exil (situation) (deserriratze; atzerriratze) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
atzerriratu exilé(e) (erbesteratu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
exodo exode Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
Exodoa Exode (Irteera) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
baserri exodo exode rural Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
hedakunde; hedapen; hedakuntza expansion Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
etxalde exploitation agricole Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
etxalde kolektibo exploitation agricole collective Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
ustiatu exploiter (landu) Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
esportazio exportation Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
esportatu exporter Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
estentsibo extensif Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)
hiri baserriratze; hiri landetaratze exurbanisation; rurbanisation Historia - Geografia
Historia Geografia (6-5)