Zientziak

2608 hitz
Euskaraz Frantsesez Saila Definizioa
ekinodermatu échinoderme Zientziak
Biologia (2. maila)
ekinozio équinoxe Zientziak
Astronomia
eklipse éclipse Zientziak
Astronomia
ekliptika écliptique Zientziak
Astronomia
ekoitzi produire Zientziak
Biologia (2. maila)
ekoitzi produire Zientziak
SVT
ekoizpen production Zientziak
Biologia (2. maila)
ekorketazko mikroskopio elektroniko microscope électronique à balayage Zientziak
SVT
ekosistema écosystème Zientziak
Ingurumena (1. maila)
Ekuatore Equateur Zientziak
Astronomia
elastiko élastique Zientziak
Biologia (2. maila)
elauso avalanche Zientziak
SVT
elementu élément Zientziak
Biologia (2. maila)
elge champ cultivé Zientziak
Biologia (1. maila)
elika-kate chaîne alimentaire Zientziak
SVT
elika-molde régime alimentaire Zientziak
SVT
elika-sare réseau alimentaire Zientziak
SVT
elikadura alimentation Zientziak
SVT
elikadura alorreko desoreka déséquilibre alimentaire Zientziak
SVT
elikadura alorreko jokabide comportement alimentaire Zientziak
SVT
elikagai aliment Zientziak
SVT
elikagai energetiko aliment énergétique Zientziak
Biologia (1. maila)
elikagai eraikitzaile aliment bâtisseur Zientziak
Biologia (1. maila)
elikagai erregimen régime alimentaire Zientziak
Biologia (1. maila)
elikagai multzo groupe d'aliments Zientziak
Biologia (1. maila)
elikagai orekatu alimentation équilibrée Zientziak
Biologia (1. maila)
elikagai-erregimen régime alimentaire Zientziak
Biologia (2. maila)
elikakate chaîne alimentaire Zientziak
Biologia (2. maila)
elikasare réseau alimentaire Zientziak
Biologia (2. maila)
elkar eragin interaction Zientziak
Biologia (2. maila)
elkar jotze (geol.) collision (géol.) Zientziak
SVT
elkarrekintza interaction Zientziak
SVT
elkarzut perpendiculaire Zientziak
Astronomia
elkortasun surdité Zientziak
SVT
elorri zuri aubépine (Crataegus) Zientziak
SVT
eltxo moustique Zientziak
Biologia (2. maila)
elur neige Zientziak
Biologia (1. maila)
emaitza résultat Zientziak
Biologia (2. maila)
emankor prolifique Zientziak
Biologia (1. maila)
emankortasun fécondité Zientziak
Biologia (1. maila)
emankortasun fertilité Zientziak
SVT
emankortasun rendement (labor.) Zientziak
SVT
eme femelle Zientziak
SVT
enbor tronc Zientziak
Biologia (1. maila)
enbrioi embryon Zientziak
SVT
energia énergie Zientziak
Biologia (1. maila)
energia behar besoin énergétique Zientziak
Biologia (1. maila)
energia xahutze dépense énergétique Zientziak
SVT
entzefalina enképhaline Zientziak
SVT
entzima enzyme Zientziak
SVT